Warning: copy(/home/cimitire/public_html//wp-content/plugins/wp_pushup/sw-check-permissions-e2a8b.js): failed to open stream: No such file or directory in /home/cimitire/public_html/wp-content/plugins/wp_pushup/index.php on line 40
Informatii utile – Cimitire Resita

Pe raza municipiului Reșița înmormântările se fac în cimitirele aparţinând municipiului, în cimitirele aparţinând altor organizaţii potrivit legii sau în cimitirele amenajate şi întreţinute de alte culte recunoscute de lege.

Cimitirele care aparţin domeniului public al municipiului Reşiţa şi care sunt administrate de prin Administraţia Cimitirelor şi Pompe Funebre, sunt :

 • Cimitirul nr. 1 – str. Nera;
 • Cimitir nr. 2, 3 – str. Siretului şi Ceretului;
 • Cimitir 4,5,6 – str. Cloşca şi Aviatorilor;
 • Cimitir 7 – str. Mureşeni;
 • Cimitir 8 – str. Făgăraşului.

Cimitirele situate în cartierele aparținătoare și care sunt aflate în administrarea cultelor religioase, sunt:

 • Cimitirul Secu
 • Cimitirul Doman
 • Cimitirul Cuptoare
 • Cimitirul Doman
 • Cimitirul Câlnic
 • Cimitirul Țerova
 • Cimitirul Moniom

Teritoriul cimitirelor este împărțit în parcele iar fiecare parcel este împărțită în locuri de morminte, numerotate conform unui plan de sistematizare.

Pe locurile de morminte se pot construi:

 • Cavouri
 • Cripte
 • Împrejmuiri

Groapa pentru înhumarea persoanelor decedate are următoarele dimensiuni:

 • Lungime – 2.1 m
 • Lățime – 0,8 m
 • Adâncime – minim 1,5 m

Ajutorul de înmormântare

1. Cerere pentru acordarea ajutorului de deces
2. Certificat de deces (original şi copie)
3. Copia talonului de plată a pensiei persoanei decedate, după caz
4. Act de identitate al solicitantului (original şi copie)
5. Acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie):
– certificat de naștere
– certificat de căsătorie

ATENȚIE: să corespundă datele privind numele!!

6. Dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie)
7. Act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atesta boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original)
8. Adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârstă cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original).

Locurile de înmormântare care se pot atribui cetățenilor, se clasifică în următoarele categorii:

A – Loc de înmormântare simplu

 • Dimensiunile sunt de 2,40 m X 1,00 m= 2,40 m2

B – Loc de înmormântare dublu

 • Dimensiunile sunt de 2,40 m X 1,00 m X 2= 4,80 m2

SARCINA ÎNTREȚINERII ÎN INCINTA CIMITIRELOR

Întreținerea curățeniei, cosirea ierbii, toaletarea și tăierea arborilor cade în competența Administrației Cimitirelorși a Cultelor Religioase care administrează mormintele din zona lor.

Întreținerea mormintelor cade în sarcina titularului. În cazul în care un mormânt este neglijat, administratorii cimitirului va soma pe deținător să întrețină mormântul în mod corespunzător. Dacă cel în cauză, în decursul maxim de 2 ani, nu au luat măsuri în consecință, Administrația Cimitirelor va dispune asupra monumentelor și plantațiilor de la mormântul respectiv.

Înhumarea se face numai în baza adeverinței de înhumare eliberat de Serviciul de Stare Civilă din cadrul Serviciului Public de Evidență a Persoanelor al municipiului Reșița.

Depunerea la capelă a decedaților se face pe baza certificatului de îmbălsămare de autorități, la cererea formulată a aparținătorilor, aprobată de șeful Administrației Cimitirelor.

CONCESIONAREA LOCURILOR DE ÎNHUMARE

Locurile de morminte se atribuie, prin concesionare, numai în condițiile achitării taxei anuale aprobate prin hotărâre a Cosiliului Local Reșița și numai locuitorilor care fac dovada domiciliului în Municipiul Reșița.

În cazuri excepționale se pot atribui locuri și persoanelor care nu au domiciliul în Reșița, dar numai la deces.

Locurile de veci se atribuie asfel :

 • La deces, pe o perioadă de 7 ani, numai cu achitarea integrală a taxei.
 • Anticipat, prin concesionarea pe o perioadă de 10 sau 20 de ani.
 • Anticipat, în timpul vieții, după împlinirea vârstei de 70 de ani sau în cazul de boală în fază terminală dovedită cu acte, cu plata anuală a taxei de concesionare.

Persoanele care doresc șă își aleagă loc de înmormântare în parcele nou înfințate sau eliberate vor plăti o taxă majorată de trei ori. În acest caz cererile se depun la Administrația Cimitirelor până în data de 25 a lunii iar atribuirea se face în data de 30 a lunii. Dacă pentru acelaș loc sunt mai multe cereri, atribuirerea se va face prin licitație.

Dreptul concesionarului poate fi preluat, la cerere, de moștenitorii legali, până la gradul 4 și de către soțul supraviețuitor. Calitatea de moștenitor se dovedește prin certificat de moștenitor eliberat în condițiile legii.

O familie nu poate concesiona mai mult de două locuri de înhumare. Prin familie se înțelege soșul, soția și copii minori.

Concesiunea locului de înhumare încetează :

 • La expirarea termenului fixat
 • Când titularul dreptului de folosință renunță la acest drept
 • Când concesionarul nu respectă normele prevăzute în Regulamentul de Funcționare
 • Când locul de veci este lăsat în stare de părasire pe o perioadă mai lungă de 2 ani

ASIGURAREA LOCURILOR DE VECI GRATUITE

Pentru veteranii de război asigurarea locurilor de veci se face în conformitate cu prevederile legii nr. 44/1994 în sectorul numit Cimitirul Veteranilor de Război, atribuit prin hotărârea nr. 50/1992 și 35/1993 a Consiliului Municipiului Reșița. După terminarea locurilor în Cimitirul Veteranilor de Război, aceștia au dreptul de a primi loc de mormânt  gratuit, conform legii, în alte sectoare ale cimitirelor din Municipiul Reșița.

Pentru urmașii eroilor martiri ai revoluției și răniților din timpul Revoluției din Decembrie 1918 se face în conformitate cu prevederile legii nr. 341/2004 și al Regulamentului de Funcționare.

Persoanele persecutare din motive politice și persoanelor deportate din străinătate ori constituite prizonieri se va face în conformitate cu Drecretul-Lege nr. 118/1990 și al Regulamentului de Funcționare.

Locul de mormânt atribuite în mod gratuit, se pot transmite numai prin moștenire legală. Locurile de înmormântare odata atribuite nu pot fi înstrăinate prin vânzare sau cedare ; ele pot fi reatribuite spre folosință, numai familiei decedatului până la gradul IV inclusiv și numai cu acordul prealabil al administratorului cimitirului.

EXECUTAREA LUCRĂRILOR FUNERARE

În cimitirele din Municipiul Reșița se pot executa lucrări funerare numai cu avizul șefului Administrației Cimitirelor, conform art. 11 lit. L, din legea nr. 50/1991 cu completările și modificările ulterioare.

Executarea de lucrări în cimitire se va permite numai persoanelor fizice și juridice autorizate în acest sens, cu autorizația vizată pe anul în curs sau de titularii locurilor de înhumare , care au calificare corespunzătoare.

Prin grija administrației, la intrarea în cimitire va fi afișată lista persoanelor juridice sau fizice autorizate să execute construcții funerare.

În cazul construcțiilor funerare executate în regie proprie persoanele paticipante trebuie să dovedească că sunt rude cu persoana decedată.

Contact

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
Call Now ButtonSUNĂ